תקנון ומדיניות הפרטיות

פרטיות ותנאים כלליים

אנו מכבדים את פרטיותם של משתמשי האתר, ופועלים כדי להגן עליה בהתאם למדיניות הפרטיות להלן והוראות כל דין.
1. המידע הנאסף
במסגרת השימוש באתר ו\או הרישום אליו והשימוש בו ובשירותיו, תהיו עשויים להתבקש למסור לחברה פרטים אודותיכם, כדוגמת שם, מספר טלפון, כתובת דוא”ל, ופרטים מזהים אחרים, שיידרשו בעת השימוש ו/או ביצוע פעולות באתר.
כמו כן, ישנה אפשרות שיצטבר מידע אודות מזהים דיגיטליים שלכם, ביניהם פרטים לגבי מיקומכם, מידע שקראתם באתר, מוצרים והצעות בהם התעניינתם ו/או רכשתם, העמודים בהם צפיתם, פרטי אמצעי התשלום וכו’ (להלן: “המידע”).
הנכם מצהירים שידוע לכם, כי על-פי חוק לא חלה עליכם חובה למסור מידע זה לחברה, וכי המידע שנמסר הינו מרצונכם ומהסכמתכם החופשית. כמו כן, הנכם מסכימים ויודעים שהמידע יוחזק במאגרי המידע של החברה ו\או מי מטעמה ו\או עבורה, בארץ או בחו”ל, לרבות, מי שיספק לחברה מעת לעת שירותי מחשוב, אחסון או עיבוד נתונים על פי דין. נדגיש, כי במקרה של אי מסירת המידע לא תהיה אפשרות לשלם דרך האתר.
2. השימושים במידע
השימוש במידע כפי שנאמר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות להלן:
(א) על מנת לנהל ולתפעל את האתר ואת השירותים המוצעים בו;
(ב) על מנת להעניק לכם שירות ובעת הצורך לשמור איתכם על קשר;
(ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים באתר וליצור שירותים ותכנים חדשים המותאמים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים;
(ד) לצורך שליחת דברי דואר, דברי דפוס ומסרונים (SMS) לרבות הצעות מסחריות מטעם החברה, בכפוף להסכמתכם ובהתאם לכך שתוכלו בכל עת לבקש שלא לקבל דברי דואר, דפוס ומסרונים כאמור;
(ה) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניכם בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלכם;
(ו) לצורך תיעוד הקשר איתכם, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתם עשויים להיתקל בהן ולשיפור השירות;
(ז) ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מבלי להגביל לשותפים עסקיים;
ו-(ח) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו.
המידע והפרטים אודותיכם לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתכם מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו וכפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע שנאסף אודותיכם במקרים המפורטים להלן: (א) התקבלה הסכמתכם להעברת המידע או מתן גישה למידע הנשמר על ידי החברה לצדדים שלישיים, ובלבד שהצד השלישי אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
(ב) לנותני שירותים של החברה, על מנת שנוכל להעניק לכם את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2.1 לעיל, לרבות לחברות כרטיסי חיוב אחרות כסולקות ו/או לבנקים השונים ו/או לגורמים מתפעלים מטעמם או מטעם החברה ו/או לצדדים שלישיים אשר באמצעות שירותיהם תבוצענה העברות כספיות כאמור בתנאי שימוש אלה;
(ג) במקרים בהם נאפשר לכם לשתף את חבריכם ברשתות החברתיות כגון פייסבוק (Facebook) בפעולות שתבצעו באמצעות שירותי החברה, ולאחר הסכמתכם המפורשת לשיתוף הפעולות כאמור, שאז הרשתות החברתיות עשויות להצליב את המידע הנ”ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלכם ברשת החברתית;
(ד) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים פרסומיים, שווקים ואחרים אשר עשויים לעניין אתכם;
(ה) במקרה שתפרו את תנאי השימוש באתר או תבצעו באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
(ו) אם תתקבל בידי החברה החלטה או צו משפטי המורה לה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי ו/או בכל מקרה בו קיימת חובה על-פי דין למסור את הפרטים ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;
(ז) במקרה שהחברה תגיע למסקנה, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם או לרכושכם או לגופו או לרכושו של אחר;
הנתונים והמידע שתמסרו לחברה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר ורק למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדית של החברה ובכל מקרה – כנדרש לפי דין.
עם זאת, החברה תהיה רשאית לשמור את הנתונים למשך זמן רב יותר ככל ששמירה זו כאמור נדרשת לצרכי גיבוי, תיעוד לצרכים משפטיים וצרכים חיוניים אחרים של החברה או לפי כל דין.
אנו מפנים את תשומת ליבכם לכך כי, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה ללא הגבלת זמן בהווה ובעתיד.
3. זכויות המשתמש
זכות העיון וגישה למידע
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע. על כן, החברה תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981 (להלן: “התקנות”) על החברה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר כמפורט בו.
זכות לתיקון ומחיקת המידע
אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום אל החברה ובדרכים הקבועות בתקנות וכן ע”י פנייה לשירות הלקוחות של האתר כמפורט בו.
אין בפנייה כאמור כדי לחייב את החברה לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.
4. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכמו כן עושה שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר, תדירות השימוש בו וכו’. המידע הנאסף איננו מזהה אתכם אישית, הוא סטטיסטי במהותו והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
5. אבטחת מידע
החברה עושה ככל שביכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. ידוע למשתמש כי החברה משקיעה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח שהאתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.
6. שינויים במדיניות הפרטיות
מעת לעת החברה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרתם, תפורסם על-כך הודעה במערכת ההודעות של האתר או בכל דרך סבירה אחרת.
במידה ויקבע על ידי רשות או ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי מדיניות הפרטיות אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של מדיניות הפרטיות. ביטול או התאמה של סעיף ספציפי ממדיניות הפרטיות, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראותיה ו/או בחלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

אחריות

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית.
האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד כלומר, כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת.

הגבלת גיל
תנאי לרכישה באתר: על הרוכש להיות בן 18 שנים ומעלה.

מדיניות אספקת מוצרים

מועד אספקת המוצר הינו כמופיע לצד המוצר ובימי עסקים וכרוך בתשלום דמי משלוח בהתאם לאיזור וסוג המשלוח, להלן
במידה ולא מופיע אחרת אפשרויות המשלוח הן:
דואר רשום תוך 30 ימי עסקים. דואר שליחים תוך 14 ימי עסקים
האתר ו/או החברה לא יישאו באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע”י צד ג’ אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.

מדיניות ביטולים ו/או החזרת המוצר/שירות

ניתן לבטל את רכישת המוצר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. הביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב .
על הרוכש להחזיר את המוצר על חשבונו באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. למען הסר ספק פתיחת המוצר לא תאפשר את החזרתו.
אספקת המוצרים הינה בכפוף למלאי קיים בפועל, במידה ומוצר שהוזמן חסר במלאי, החברה תודיע ללקוח על כך ותוכל לבטל את ההזמנה והחיוב בגינו.

אמצעי תשלום

ניתן לשלם עבור השירות בהעברות בנקאיות וצ'קים בלבד